Ochrana osobních údajů, GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Kdo jsme?

Společnost CURATIO EDUCATION s.r.o., IČ: 03110591, se sídlem Lužná 526/43, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 83658 (dále jen „Společnost“), se zabývá dalším vzděláváním dospělých ve zdravotnictví a v sociálních službách, v organizacích provádí konzultace a poradenství v oblasti personalistiky, marketingu, managementu, formou supervize nebo auditů pomáhá kriticky analyzovat zaběhnuté procesy v organizacích a nastavovat dobrou praxi.

Zpracování osobních údajů.

Zpracováním osobních osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Společnost je správce/zpracovatel. Společnost sama určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese odpovědnost za dodržování principů zpracování osobních údajů. Společnost může mít další zpracovatele.

Proč osobní údaje získáváme?

Společností budou zpracovávány obecné osobní údaje v rozsahu nutném pro účely:

 • zajištění výuky,
 • pro potřeby evidence a vyhodnocení vzdělávacích akcí,
 • pro potřeby vystavení osvědčení/potvrzení o účasti na vzdělávacích kurzech,
 • nabídky a prodeje vzdělávání a dalších produktů a služeb Společnosti prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany Společnosti a jejích zástupců.

Jak osobní údaje klientů získáváme? Jak klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje získáváme od našich klientů; klient je fyzická osoba podnikající/nepodnikající nebo zástupce právnické osoby, která Společnosti předává osobní údaje své a/nebo zaměstnanců organizace, kterou zastupuje, a uděluje souhlas s jejich zpracováním některým z dále popsaných způsobů:

 • klient vyplní osobní údaje účastníka vzdělávání do prezenční listiny; v takovém případě účastník vzdělávání svým vlastnoručním podpisem potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR; text souhlasu se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí prezenční listiny,
 • klient vyplní webový objednávkový formulář; v takovém případě účastník vzdělávání či objednavatel vzdělávání má text souhlasu se zpracováním osobních údajů k dispozici na objednávkovém formuláři ve formě otevíratelného odkazu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, přičemž samotný souhlas potvrzuje zaškrtnutím předdefinovaného tlačítka,
 • jiným způsobem (např. poštou, telefonem, e-mailem) v průběhu základní obchodní komunikace (např. podpis smlouvy, oznámení změny v přihlášených účastnících vzdělávání, apod.); v takovém případě má Společnost za to, že osoba, která tímto způsobem osobní údaje Společnosti sdělila, je osobou oprávněnou zpracovávat a předávat osobní údaje v souladu s GDPR.

Jak osobní data klientů zpracováváme? Ke komu se vaše osobní data dostanou?

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně v rámci informačního systému Společnosti. V takovém případě zpracovávají osobní data zaměstnanci Společnosti, kteří jsou prokazatelně proškoleni v problematice GDPR.

Osobní údaje klientů také mohou být zpracovány v informačních systémech třetích osob (tzv. další zpracovatelé), jež Společnost může pověřit plněním svých smluvních či zákonných povinností. Mezi třetí osoby patří zejména:

 • vzdělávací instituce PhDr. Marie Hermanová, MBA, IČ 75687542, Lužná 526/43, 617 00 Brno,
 • vzdělávací instituce Ing. Jiří Herman, MBA, IČ 60364360, Lužná 526/43, 617 00 Brno,
 • profesní sdružení Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, IČ 05303788, Lužná 526/43, 617 00 Brno,
 • externí účetní firmy zajišťující pro Společnost zpracování daňové, mzdové, personální a účetní agendy,
 • externí odborné subjekty (fyzické osoby/lektoři/OSVČ či právnické osoby/organizace) provádějící samotnou výuku a vzdělávání,
 • správci domény, správci sítě a poskytovatelé hostingu s přístupem k editaci a administraci mailového serveru a webových stránek Společnosti.

Společnost má od třetích osob (dalších zpracovatelů) zajištěno prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR, jehož součástí je prohlášení, že třetí osoby:

 • poskytují dostatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických, personálních a organizačních opatření tak, aby zpracování předaných osobních údajů splňovalo požadavky GDPR,
 • budou poskytovat Společnosti potřebnou součinnost,
 • nebudou získané osobní údaje dále předávat jiným subjektům ke komerčnímu či marketingovému zpracování,
 • mají uloženy stejné povinnosti při ochraně osobních údajů jako Společnost.

Společnost rovněž nebude předávat osobní údaje do jiných států nebo mezinárodním organizacím.

Společnost získané osobní údaje nad rámec základního obchodního vztahu (nabídka-objednávka-realizace-fakturace-evidence) nepožaduje, nezpracovává, nevyhodnocuje, neprofiluje ani nepředává jiným subjektům ke komerčnímu či marketingovému zpracování.

Co je obsahem vašeho souhlasu?

Klient tímto dává Společnosti souhlas, aby v souladu s GDPR po dobu 10 let zpracovávala a uchovávala osobní údaje, které klient Společnosti předal. Osobní údaje zahrnují zejména:

 • identifikační údaje jednotlivých účastníků vzdělávání (jméno, příjmení, akademické a profesní tituly, datum narození, místo narození, pracovní zařazení, číslo bankovního účtu),
 • identifikační údaje kontaktní osoby v organizaci (jméno a příjmení kontaktní osoby a její akademický a profesní titul, telefon, e-mail, pracovní zařazení),
 • identifikační údaje objednávajícího (jméno, příjmení, tituly, telefon, e-mail, pracovní zařazení).

Mimo výše uvedené Společnost zpracovává rovněž údaje o organizaci, kterou kontaktní osoba zastupuje. Jedná se o název organizace, IČ, DIČ, fakturační adresa, názvy a adresy provozoven, číslo bankovního účtu, statutární orgán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se nevztahuje na zpracování těch osobních údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních a právních povinností (např. vystavení osvědčení/potvrzení účastníkům kurzu). Sdělení takových údajů je vyžadováno platnou legislativou a jejich neuvedení může být důvodem pro odmítnutí vystavení osvědčení/potvrzení o účasti na kurzu.

Osobní údaje a listiny jsou archivovány v souladu se zákonem, k zákonem vyžadované archivaci není třeba souhlasu klienta.

PROJEV SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tímto výslovně prohlašuji, že

 • jsem starší 18 let,
 • poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé,
 • osobní údaje poskytuji dobrovolně,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně,
 • pokud předávám osobní údaje jiných osob, jsem osobou oprávněnou k takové činnosti,
 • souhlasím se zpracováním předaných osobních údajů pro účely zajištění výuky, pro potřeby evidence a vyhodnocení vzdělávacích akcí, pro potřeby vystavení osvědčení/potvrzení o účasti na vzdělávacích kurzech,
 • souhlasím se zpracováním předaných osobních údajů pro účely nabídky dalších produktů a služeb Společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a že tato mi budou zasílána prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany Společnosti a jejích zástupců i po skončení konání vzdělávací akce; tím není dotčeno moje právo takto udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení písemným pokynem učiněným do sídla vzdělávací instituce zrušit.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají klienta, jsou či nejsou Společností zpracovávány. Pokud ano, má klient právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů (informace za jakým účelem jsou údaje zpracovávány, kategorie dotčených osobních údajů, kdo a jakým způsobem údaje zpracovává, kdo je příjemcem těchto údajů a jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje uloženy). Informaci o zpracovávaných osobních údajích poskytne Společnost ve strojově čitelném formátu prostřednictvím e-mailové komunikace. Klient má také právo na opravu osobních údajů či jejich vymazání (právo být zapomenut).

Společnost si vyhrazuje právo informace o zpracovávaných osobních údajích nezasílat e-mailem na jinou e-mailovou adresu, než ze které přišla žádost o potvrzení, nebo na e-mailové adresy, které mohou navozovat dojem nekalého jednání či neoprávněného získávání osobních údajů (např. cizokrajné domény a jména, anonymní servery). V takovém případě Společnost nejprve klienta kontaktuje a ověří, zda požadavek skutečně přišel od konkrétního klienta.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to doručením odvolání uděleného souhlasu do sídla Společnosti prostřednictvím e-mailu na adresu gdpr@curatio.cz

Upozornění: Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení provedené prostřednictvím e-mailu nemá vliv na udělený souhlas se zpracováním osobních údajů k ostatním výše uvedeným účelům. Nadále nebudete dostávat obchodní nabídky dalších produktů a služeb Společnosti prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany Společnosti a jejích zástupců.

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje i po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to pro účely stanovené platnými právními předpisy (např. právní předpisy o archivnictví), a to po dobu stanovenou těmito platnými právními předpisy, a/nebo pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely kontroly u dotačních programů nebo za účelem prokázání řádného plnění uzavřených smluv po skončení jejich platnosti), a to nejdéle po dobu 20 let od skončení platnosti smluv.

Dohlížitelský orgán.

Máte právo na stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů, a to u státního dohlížitelského orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách http://www.uoou.cz.

Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto podmínky Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit, zejména při změně legislativy či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Společnosti. Klient má právo změnu Prohlášení o ochraně osobních údajů odmítnout a svůj dříve udělený souhlas výše uvedeným způsobem odvolat.

GDPR, verze 20180523