Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s. (dále jen „spolek“), zkráceně ČAPPP, je profesním, dobrovolným, nezávislým sdružením fyzických a právnických osob, jehož účelem je rozvoj sociálních a zdravotních služeb, zvyšování jejich úrovně, zvyšování informovanosti o nich, podpora pracovníků pomáhajících profesí, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a jejich zaměstnanců, přičemž je kladen důraz na jejich vzdělávání a rozvoj jednotlivých profesí s ohledem na aktuální praxi.

Hlavní činností spolku je rozvoj a zkvalitnění služeb sociálních a zdravotních, profesní rozvoj zaměstnanců, pomoc při naplňování cílů a potřeb klientů sociálních služeb i zdravotních služeb.

Spolek zajišťuje vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb i vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků dle zvláštních právních předpisů.

Spolek zprostředkovává svým členům a dalším osobám rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých a výzkumných poznatků a zkušeností souvisejících s poskytováním sociálních a zdravotnických služeb.

Členem spolku se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která podá řádnou přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Roční členský příspěvek člena ČAPPP je stanoven na 780,– Kč.

Přihláška musí obsahovat identifikační údaje žadatele, datum a podpis žadatele a musí být doručena na adresu sídla spolku.

Identifikačními údaji se míní jméno a příjmení nebo název, RČ nebo IČ osoby, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla a případně adresa pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu nebo adresy sídla, státní příslušnost, e-mailová adresa, informace o profesi, je-li žadatelem fyzická osoba, informace o souvislosti činnosti právnické osoby se sociálními nebo zdravotními službami nebo jiný důvod, pro který je osoba přesvědčena, že by mohla být členem spolku.

Spolek vydává souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím, akcím odborného charakteru, e-learningovým kurzům dle zvláštního právního předpisu, jímž je v době přijetí stanov spolku vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
Podmínky pro posuzování žádostí pro započítání akce celoživotního vzdělávání do kreditního systému.
Formulář žádosti o vydání souhlasného stanoviska.

 

Kontaktní informace, informace o členství, fakturační údaje:

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s.
Lužná 43
61700 Brno

IČ: 05303788
Neplátce DPH
Účet: Fio banka, a. s., 2101119771/2010

herman@curatio.cz
tel. 602357689

 

Připravujeme pro Vás webové stránky www.cappp.eu.