Ceny a obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE

 1. Cena kurzů je stanovena v souladu se zákony č. 526/90 Sb. (zákon o cenách) a č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) ve znění pozdějších změn. Kurzy realizované v zařízeních jsou fakturovány po skončení kurzu a kurzy otevřené jsou hrazeny zálohově, pokud nebude dohodnuto jinak.

 2. Vzdělávací instituce může zajišťovat realizaci vzdělávací akce prostřednictvím třetích osob.

 3. Vzdělávací instituce využívá elektronickou komunikaci. Výzvy k platbě nebo daňové doklady zasílá v elektronické needitovatelné podobě. Objednávající (fyzická osoba nebo organizace) tuto praxi bere na vědomí a podle § 26 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH vyslovuje souhlas se zasíláním těchto dokladů v elektronické podobě. Upozorňujeme, že některým objednavatelům/účastníkům vzdělávání může jejich poskytovatel e-mailové pošty naši e-mailovou poštu zařadit do složky pro nevyžádanou poštu (SPAM); je odpovědností objednavatele/účastníka si zkontrolovat i e-maily, které jsou automaticky zařazeny do nevyžádané pošty SPAM.

 4. Cena kurzu je stanovena pro předem daný maximální počet účastníků (viz tabulka). Tento počet účastníků nelze v žádném případě překročit u akreditovaných vzdělávacích programů; u ostatních kurzů budeme v případě překročení max. počtu účastníků za každého dalšího účastníka fakturovat částku min. 400,– Kč včetně DPH. U kurzů, u kterých budeme na žádost objednavatele cenu kurzu rozpočítávat a fakturovat pro více odběratelů, si vyhrazujeme právo z důvodu vícepráce dílčí faktury navýšit o částku až 200,– Kč včetně DPH za každý takto fakturovaný kurz.

 5. V případě výrazného překročení max. počtu účastníků si vyhrazujeme právo změnit koncepci celého kurzu (např. místo interaktivního cvičení pouze přednáška) a kurz zkrátit až na polovinu délky při zachování ceny kurzu dle bodu 1 a příplatků dle bodu 4.

 6. Pokud nebude předem individuálně dohodnuto jinak, u otevřených kurzů má na kurz přístup pouze účastník, který vyplnil přihlášku, potvrdil souhlas s obchodními podmínkami a s ochranou osobních údajů a uhradil účastnický poplatek. V případě, že se na otevřený kurz dostaví účastník, který uvedené formality nesplnil, může být z kurzu vyloučen; pokud se svolením lektora na kurzu zůstane a kurz absolvuje, bude mu k běžné ceně kurzu připočten jednorázový příplatek 100,– Kč.

 7. Doklad o účasti na kurzu obdrží pouze takový účastník, který vyplnil a osobně podepsal prezenční listinu, absolvoval kurz a u akreditovaných kurzů splnil minimální kritéria pro získání Osvědčení (100% účast u kurzů do 8 vyučovacích hodin včetně, 90% účast a ověření znalostí u kurzů nad 8 vyučovacích hodin, 80% účast a závěrečná zkouška u kvalifikačního kurzu).

 8. Zaslaná objednávka je závazná. Zejména u otevřených kurzů uplatňujeme v případě stornování kurzu ze strany odběratele stornopoplatky:        
  a/ do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,    
  b/ 14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,   
  c/ 7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,      
  d/ 0 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.        

 9. Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez stornopoplatků.

 10. Objednavatel/účastník vzdělávání souhlasí s tím, že některé avizované parametry vzdělávací akce se mohou i po přijetí a potvrzení objednávky změnit. Jedná se zejména o změnu na postu lektora nebo změnu místa konání. V případě změny místa konání bude vzdělávací instituce objednavatele/účastníka vzdělávání v předstihu informovat.

 11. Podmínky omezení odpovědnosti. Vzdělávací instituce vyvíjí přiměřené úsilí, aby na kurzech a seminářích předávané informace byly získávány ze spolehlivých zdrojů, aby byly předávány nejaktuálnější informace. Vzdělávací instituce prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími školící a vzdělávací činnost pro vzdělávací instituci vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje vzdělávací instituce. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a vzdělávací instituce za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací.

 12. Použití diktafonu, videokamery či jiného nahrávacího a záznamového zařízení (např. notebook, chytrý telefon, apod.) pro záznam vzdělávací akce není povoleno.

 13. Objednavatel/účastník vzdělávání potvrzuje, že výuka přímo souvisí s živností nebo povoláním a svou účastí na výuce získává nebo udržuje znalosti pro odborné účely. 

OP verze 20190401