Ceny a obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE

 • 1. Cena kurzů je stanovena v souladu se zákony č. 526/90 Sb. (zákon o cenách) a č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) ve znění pozdějších změn. Kurzy realizované v zařízeních jsou fakturovány po skončení kurzu a kurzy otevřené jsou hrazeny zálohově, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • 2. Vzdělávací instituce využívá elektronickou komunikaci a výzvy k platbě nebo daňové doklady zasílá v elektronické needitovatelné podobě. Objednávající (fyzická osoba nebo organizace) tuto praxi bere na vědomí a podle § 26 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH vyslovuje souhlas se zasíláním těchto dokladů v elektronické podobě.
 • 3. Cena kurzu je stanovena pro předem daný maximální počet účastníků (viz tabulka). Tento počet účastníků nelze v žádném případě překročit u akreditovaných vzdělávacích programů; u ostatních kurzů budeme v případě překročení max. počtu účastníků za každého dalšího účastníka fakturovat částku min. 400,– Kč včetně DPH. U kurzů, u kterých budeme na žádost objednavatele cenu kurzu rozpočítávat a fakturovat pro více odběratelů, si vyhrazujeme právo dílčí faktury navýšit o částku až 200,– Kč včetně DPH za každý takto fakturovaný kurz.
 • 4. V případě výrazného překročení max. počtu účastníků si vyhrazujeme právo změnit koncepci celého kurzu (např. místo interaktivního cvičení pouze přednáška) a kurz zkrátit až na polovinu délky při zachování ceny kurzu dle bodu 1 a příplatků dle bodu 3.
 • 5. Osvědčení, resp. Potvrzení o účasti obdrží pouze takový účastník, který osobně podepsal prezenční listinu, absolvoval kurz a u akreditovaných kurzů splnil minimální kritéria pro získání Osvědčení (100% účast u kurzů do 8 vyuč. hodin včetně, 90% účast a ověření znalostí u kurzů nad 8 vyuč. hodin, 80% účast a závěrečná zkouška u kvalifikačního kurzu).
 • 6. Zaslaná objednávka je závazná. V případě stornování kurzu ze strany odběratele:
  a/ do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,
  b/ 14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,
  c/ 7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,
  d/ 0 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
 • 7. Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.
 • 8.  Prohlášení o ochraně osobních údajů. Objednavatel/účastník vzdělávání tímto dává vzdělávací instituci souhlas, aby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje uvedené v objednávce. Osobní údaje zahrnují zejména identifikační údaje účastníků vzdělávání (jméno, příjmení, titul, datum narození, pracovní zařazení), identifikační údaje organizace (název organizace, IČO, DIČ, adresa, apod.) a kontaktní údaje objednávajícího (jméno, příjmení, titul, telefon, emailová adresa). Osobní údaje budou zpracovávány vzdělávací institucí v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky dalších služeb. Objednavatel/účastník vzdělávání je oprávněn kdykoli takto udělený souhlas odvolat, a to doručením odvolání uděleného souhlasu do sídla vzdělávací instituce. Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění a že tato mu budou zasílána i po skončení konání vzdělávací akce; tím není dotčeno právo účastníka takto udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení písemným pokynem učiněným do sídla vzdělávací instituce zrušit.
 • 9. Podmínky omezení odpovědnosti. Vzdělávací instituce vyvíjí přiměřené úsilí, aby na kurzech a seminářích předávané informace byly získávány ze spolehlivých zdrojů, aby byly předávány nejaktuálnější informace. Vzdělávací instituce prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími školící a vzdělávací činnost pro vzdělávací instituci vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje vzdělávací instituce. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a vzdělávací instituce za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací. 
 • 10. Použití diktafonu, videokamery či jiného nahrávacího a záznamového zařízení (např. notebook, chytrý telefon, apod.) pro záznam vzdělávací akce není povoleno.
 • 11. Objednavatel/účastník vzdělávání potvrzuje, že výuka přímo souvisí s živností nebo povoláním a svou účastí na výuce získává nebo udržuje znalosti pro odborné účely. 

OP verze 20180228