Konzultace a poradenství

Individuální přístup, odborná analýza, návrh řešení, pomoc při zavádění do praxe.

  1. Strategický rozvojový plán – vize, hodnoty a cíle organizace, analýzy (SWOT, Balanced Scorecard, apod.), komunitní plánování, realizace a kontrola.
  2. Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců – zpětná vazba, sebereflexe, hodnotící dotazníky, osobní cíle, vzdělávací plán organizace.
  3. Hodnocení zaměstnanců – transformace Vašeho „papírového“ hodnotícího dotazníku do struktury odpovídající hodnotícímu dotazníku v modulu Zaměstnanci IS Cygnus, implementace dotazníku do IS Cygnus, směrnice pro hodnocení zaměstnanců.
  4. Standardy kvality sociálních služeb.
  5. Dokumentace o poskytování sociální služby, v elektronické či písemné formě.
  6. Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby.
  7. Analýza nedostatků týmové spolupráce.
  8. Supervize – individuální, týmová, manažerská.
  9. Příprava projektů financovaných z ESF zaměřených na rozvoj lidských zdrojů.

 

Konzultace realizované v sídle objednavatele.

Interaktivní forma.

Za účasti všech zainteresovaných osob.

Individuální délka konzultace, minimálně 1 den (od 9 do 15 hod.).

Výstupem konzultace budou podněty k doplnění event. přepracování diskutovaných oblastí.

Zúčastněné osoby budou schopny argumentovat a zdůvodnit nové postupy a uvádět je do praxe.

 

Konzultace a poradenství poptávejte na hermanova@curatio.cz.